Et JA eller et NEJ til helhedsplanen

Konsekvenser ved henholdsvis JA eller NEJ til Helhedsplanen
Vi vil her beskrive hvad der sker, hvis der stemmes JA og hvis der stemmes NEJ til Helhedsplanen, så du ved hvad konsekvenserne er ved afstemningens resultat. 


Hvis der stemmes JA

Hvis afdelingen vedtager Helhedsplanen, er næste skridt, at Helhedsplanen skal godkendes i boligforeningens repræsentantskab. Repræsentantskabet har allerede godkendt nedrivningerne, men skal også godkende de dele af renoveringen, som udgør en væsentlig forandring af afdelingens blokke. Derefter kan der sættes gang i den videre proces med realiseringen af Helhedsplanen.

Første skridt er, at Aarhus Byråd og Landsbyggefonden skal godkende Helhedsplanen og økonomien (skema A). 

Efter godkendt skema A kan arbejdet fortsættes med udgangspunkt i Helhedsplanen og det skitsemateriale - bl.a. boligindretning - som er udarbejdet. Når projektet er præciseret til et bygbart projekt, sendes det i udbud, og derefter kan selve byggeriet gå i gang. Vedtagelse af Helhedsplanen betyder, at blok B5 og B6 renoveres og ombygges som beskrevet fra side 12 - 21. Inden renoveringen af blok B1, B2 og B3 påbegyndes, skal boligforeningens foreningsbestyrelse godkende, at sammensætningen (størrelse og antal) af boliger videreføres. Vurderingen sker på baggrund af en ny markedsanalyse samt i dialog med Aarhus Kommune og afdelingsbestyrelsen i afd. 4. 

 

Hvis der stemmes NEJ
Hvis afdelingen stemmer NEJ til Helhedsplanen, har boligforeningens repræsentantskab mulighed for at bruge call-in bestemmelsen i almenboliglovens § 37, stk. 4. Bestemmelsen giver repræsentantskabet ret til at beslutte, at Helhedsplanen skal gennemføres uden afdelingens samtykke.

Hvis repræsentantskabet også stemmer NEJ til Helhedsplanen, opstår der en ny situation. Ved et NEJ bortfalder den aftale, der er forhandlet på plads med Aarhus Kommune, og som blandt andet sikrer beboerne bedre rettigheder end dem, man som beboer har i henhold til lovgivningen. Ved et NEJ bortfalder også den aftale, der er indgået med Landsbyggefonden om, at de dækker afdelingens lejetab inden for Helhedsplanens projektperiode.

Hvis afdelingsmødet og repræsentantskabet stemmer NEJ til Helhedsplanen, har boligforeningen ringe indflydelse på, hvad der kommer til at ske med området. Det bliver derefter op til Aarhus Kommune og Boligministeriet at afgøre, hvad der skal ske. Herunder hvor meget der skal renoveres, og hvor meget der skal nedrives. Landsbyggefonden har i Helhedsplanen tilkendegivet, at de vil støtte med 880 millioner kr. af Helhedsplanens samlede finansiering på 1,3 millarder kr. Det er usikkert, hvor meget støtte Landsbyggefonden vil give til en evt. renovering/nedrivning, hvis Helhedsplanen ikke vedtages.

Boligministeriet har mulighed for at give boligforeningen påbud om at afvikle området. Ved afvikling forstås, at området afvikles som alment boligområde, f.eks. ved salg til private investorer, renovering med henblik på salg, nedrivning af boliger m.v. Afviklingsplanen kan give mulighed for bevarelse eller nybyggeri af almene boliger, dog sådan at almene boliger højst må udgøre 25% af den boligmasse, der er tilladt efter lokalplanen.