Derfor bør du tegne en indboforsikring

Husk at tegne en indboforsikring

Hos Brabrand Boligforening opfordrer vi til, at alle beboere tegner en privat indboforsikring, da der er en række skadesituationer, hvor det er beboerens egen forsikring, der skal dække udgifterne. Skadesituationer som lejer selv skal tegne forsikring for, kan fx være:

- Tyveri/indbrud
- Vandskader
- Brandskader
- Private ansvarsskader


Boligforeningen tegner behørig forsikring for selve bygningen, fx brand- og stormskade, samt de til bygningen hørende installationer, fx skjulte rør, glas og sanitet.

Dog skal du som beboer være opmærksom på, at skader på indbo som følge af udstrømmende vand, fx ved et brud på et vand- eller varmerør, skal dækkes af din egen private indboforsikring, mens skader på bygningsdele, gulve, vægge, lofter og lignende er dækket af boligforeningens bygningsforsikring.

Du kan således godt blive ramt af en skade uforskyldt, som du selv er nødt til at forsikre.

Genhusning

Såfremt din bolig rammes af en skade, typisk en brand, kan du risikere at skulle genhuses i en anden lejlighed. Denne genhusning er Brabrand Boligforening ikke forpligtet til, det er din egen forsikring der skal stå for selve genhusningen og udgifterne forbundet hermed.

Med den rette indboforsikring vil du udover erstatning for ødelagt indbo (møbler, tøj, elektronik og andre personlige ejendele), også få dækket udgifter til genhusning, rengøring, udgifter til opmagasinering o.l. af en indboforsikring.

Alle disse udgifter kan rende op i mange tusinde kroner - en udgift du selv skal afholde, hvis du ikke har tegnet en indboforsikring.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der sker en skade?

Afhængig af hvilken skader sker og hvornår du opdager den, er der visse forholdsregler du skal være opmærksom på:

Skade på bygninger
Hvis du konstaterer en skade eller uregelmæssighed på boligforeningens bygninger, bedes du straks tage kontakt til servicelederen.

Skader i forbindelse med renovering
Hvis der opstår en skade i forbindelse med en renovering af din afdeling, kan der være flere forskellige parter involveret heri, hvorfor der kan være særlige forhold du skal være opmærksom på. Uanset hvilken skade der sker, skal du altid kontakte boligforeningen med oplysninger om skaden.

Hvis en håndværker fx har forvoldt en skade på dit indbo, vil skaden skulle afgøres som en ansvarssag, hvorfor du alene får erstatning af håndværkeren, hvis denne har handlet uagtsomt/ ansvarspådragende og dermed kan gøres erstatningsansvarlig.

I forbindelse med færdsel på gangarealer, stilladser, parkeringspladser og lignende, kan der ligeledes opstå skader, fx faldskader med person- og tingskade til følge, hvor det igen er meget vigtigt at kontakte boligforeningen. Således kan eventuelle skadevoldere lokaliseres og ansvarsgrundlaget fastlægges.

Skade på indbo

Hvis dit eget indbo bliver beskadiget i forbindelse med en skade på bygningen, er det vigtigt at du forsøger at redde og bevare eventuelt ikke beskadiget indbo, fx ved at dække det til, flytte det til en anden del af lejligheden og lignende.

Bliver du ramt af et tyveri/indbrudstyveri, skal du straks tage kontakt til politiet og give oplysninger om, hvad der er stjålet, i hvilket tidsrum det er sket osv.

 

 

Skadebegrænsning og forebyggelse

Man har som udgangspunkt pligt til at afværge en skade og forhindre den i at udvikle sig, fx ved at foretage afdækning og stille spande op, hvis der sker en vandskade, redde værdigenstande og lignende. Dette gælder både for skader på bygninger og dit eget indbo.

Du skal selvfølgelig kun foretage skadebegrænsende tiltag, hvis dette kan foregå uden risiko for personskade.

 

Billeder og dokumentation på skader

Generelt for forsikringsskader, er det altid en god ide at tage billeder af beskadigede genstande, bygninger og lignende. Desuden kan det være en god ide, at du løbende tager billeder af dit indbo, gemmer kvitteringer for større og vigtige genstande i din bolig. på den måde har du styr på dokumentationen, hvis du rammes af en skade, hvor dine værdier skal erstattes af din indboforsikring.