Organisationen

Opbygningen i Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforenings boliger ligger i selvstændige afdelinger. Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed. Dette betyder, at hver afdeling har sit eget regnskab og dermed sin egen økonomi. Der er ikke økonomiske mellemværender afdelingerne imellem.

Alle afdelingerne udgør sammenlagt foreningen, og afdelingernes repræsentanter i boligforeningens øverste myndighed, Repræsentantskabet, vælger en foreningsbestyrelse. Foreningsbestyrelsen varetager de overordnede opgaver, udstikker de fælles retningslinjer m.v. samt har ansvaret for, at foreningen administreres i overensstemmelse med reglerne.

Boligforeningen består således af en række selvstændige afdelinger/bebyggelser, som har en fælles administration og bestyrelse.

Afdelingerne er meget forskellige i størrelse. Den mindste afdeling består af fire boliger og den største på over 1.500 boliger. Fælles for alle afdelinger gælder dog, at beboerne i afdelingen har ret til at afgøre en lang række forhold om afdelingens drift. Afdelingens beslutninger træffes på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet vælger desuden en afdelingsbestyrelse, hvis medlemmer fungerer som repræsentanter i dialogen med administrationen og ledelsen i Brabrand Boligforening.

Afdelingsbestyrelsen

En afdelingsbestyrelse er valgt af afdelingens beboere og har til opgave at varetage beboernes og afdelingens interesser.

En afdelingsbestyrelse har kendskab til afdelingens drift og udfordringer og repræsenterer beboernes ønsker og behov. Dette gør, at afgørelser i forbindelse med drift og vedligeholdelse ikke kun bliver truffet ud fra en teknikers synspunkt eller af administrationen alene. Sådanne beslutninger bliver afgjort i samspil med beboerne i afdelingen.

Repræsentantskabet

Boligforeningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Her ligger ansvaret for den overordnede politik vedrørende administration, byggeri, vedtægter m.v. Repræsentantskabet består af de personer, som er valgt af beboerne i boligforeningens afdelinger. Desuden indgår tre repræsentanter for ikke-bolighavende medlemmer, tre medarbejderrepræsentanter samt foreningsbestyrelsens medlemmer.

Repræsentantskabet vælger boligforeningens bestyrelse, Foreningsbestyrelsen, som skal sørge for, at boligforeningens virksomhed tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt i overensstemmelse med de gældendende love og vedtægter for almene boligforeninger.

Foreningsbestyrelsen

Foreningsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Brabrand Boligforening og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig. Det betyder, at ansvaret for drift, udlejning, regnskab, fastsættelse af leje og daglig administration hører under bestyrelsen.

Bestyrelsen har også ansvaret for at ansætte direktionen i Brabrand Boligforening, som står for den daglige ledelse af boligforeningen. Bestyrelsen udstikker således den vision og mission samt mål og delmål, der arbejdes efter, og den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af administrationen og de ansatte medarbejdere.

Foreningsbestyrelsen bliver valgt af repræsentantskabet og består af følgende syv bestyrelsesmedlemmer: 

Keld Albrechtsen

Formand

Erik Bløcher

Næstformand

Peter Iversen

Bestyrelsesmedlem

Thor Utting

Bestyrelsesmedlem

Dorte Damgaard Sejthen

Bestyrelsesmedlem

Astrid H. Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Mads Benjamin Kjeldgaard

Bestyrelsesmedlem