Ventelistens opbygning

Ventelister i almene boliger opbygges efter anciennitet. Det vil sige, at man har en plads på ventelisten, fra det øjeblik man er opnoteret (registreret) som ansøger. Brabrand Boligforening hører under AARHUSbolig.dk, hvilket betyder at opnoteringen enter sker på AARHUSbolig.dk.

Hvis man har en ansøgning fra før 2001, er opnoteringen sket hos en af boligforeningerne der hører under AARHUSbolig.dk.

Pladsen på ventelisten har man uanset om man bruger den eller ej. Man kan vælge at blive registreret som ansøger længe før man har brug for en bolig. På den måde kan man optjene anciennitet, og dermed øger chancen for at få den bolig man ønsker at bo i, når man er klar til at flytte. Man skal være minimum 15 år for at registrere sig som ansøger. 

Ønsker man at gøre aktivt brug af ansøgningen, skal man vælge hvilke boliger man ønsker at søge, og dermed hvilke ventelister man vil gøre brug af. 

Ønsker man ikke at gøre brug af ansøgningen lige nu, kan man sætte den på pause (bero) indtil man gerne vil gøre brug af den. Selvom ansøgningen er sat på pause, optjener man stadig anciennitet på ventelisten, og bliver placeret efter opnoteringsdato (den dato man registrerede sig) når man vælger at gøre brug af den.   

 

Når en bolig tilbydes:

Ventelisten været tidligere været opbygget så beboere der allerede bor i den boligforening de søger bolig i, er kommet forrest på ventelisten til alle de tilbudte boliger. Fremover vil dette beboer-fortrin kun give en fordel til hver anden ledige bolig. 

Det betyder at man nu har to ventelisteplaceringer. Den ene placering er beregnet ud fra opnoteringsdato: 

 1. Ansøgere.

Den anden er beregnet ud fra opnoteringsdato, men hvor beboere der har en bolig i boligforeningen vil stå i toppen af ventelisten selvom deres anciennitet kan være kortere end dem der ikke allerede er bolighavende. Det betyder at,  ventelisten på hver anden opsagte bolig er delt op i tre grupper:

 1. Ansøgere der er lejer i den afdeling, der ansøges i.
 2. Ansøgere der er lejer i Brabrand Boligforening.
 3. Øvrige ansøgere.

I hver gruppe er det den person, som har stået længst tid på ventelisten, som står forrest i køen til den ledige bolig. Med andre ord tildeles boligerne til hver gruppe efter anciennitet. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst et år i din nuværende bolig, og beboerfortrinsretten tildeles kun til den lejer, der står øverst på lejekontrakten.

 

Fleksibel udlejning.

For afdelingerne Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerupparken, Toveshøj og Holmstrup har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening derudover indgået en udlejningsaftale om at ansøgere der opfylder særlige kriterier kan få fortrin på ventelisten.

Den som tilbydes en bolig gennem et fortrin skal enten selv kunne leve op til et af fortrinnene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående boperiode dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

I afdelinger med fleksibel udlejning (hvor der gøres brug af fortrin), har man ligesom i de øvrige afdelinger, to ventelisteplaceringer. Den ene placering er beregnet ud fra opnoteringsdato, men med hensyntagen til de fortrin (kriterier for fortrin kan ses i afsnittet herunder) der kan gøres brug af i henhold til den gældende udlejningsaftale. Den anden venteliste tager beboerfortrinnet med i betragtningen.

Da udlejningsaftalerne ikke er de samme i alle afdelinger, vil opbygningen af ventelisterne også være forskellig. Du kan se opbygningen af de forskellige ventelister med fleksibel udlejning her. 

Ens for alle ventelister med fortrin er, at man ved tildeling af en bolig, skal kunne dokumentere at man opfylder kriterierne for fortrinnet. 

 

Created by Freepik

1.  Personer i arbejde 

 • Minimum ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere fast arbejde med et indkomstniveau på minimum 150.000 kr./år.
 • Ansættelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen.
 • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelser, skal have en varighed på minimum 9 måneder. Der skal være minimum 3. mdr. tilbage af ansættelsen på tildelingstidspunktet.
 • Flexjob sidestilles med andet arbejde såfremt omfanget er på mindst 10 aktive timer ugentligt. Omfanget vurderes ud fra flexaftalens pålydende.
 • En elev- eller lærlingestilling betragtes ikke som fast arbejde, men disse kan være omfattet af fortrinskriteriet for ’Personer under videregående uddannelse’.

Dokumentationskrav for fortrinnet arbejde

 • Lønmodtagere skal fremsende dokumentation i form af ansættelseskontrakt og seneste lønseddel.
 • Hvis ansættelsen er tidsbegrænset vil ansættelseskontrakt og seneste lønseddel udgøre tilstrækkelig dokumentation for ansættelsens varige karakter. 
 • Ved fleksjob fremsendes ansættelsesaftalen og seneste lønseddel. 
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt seneste års regnskab eller revisorpåtegnet kvartalsopgørelse fra seneste kvartal. Udskrift fra ansøgers e-indkomst kan endvidere anvendes ved tvivl.

 

 

2.  Personer under videregående uddannelse

 

Dokumentationskrav for fortrinnet studerende på en videregående uddannelse

 • Der skal fremsendes opdateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning på uddannelsesstedet.
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt og seneste lønseddel.

Det er en forudsætning at arbejdspladsen/studiepladsen er beliggende i Danmark. 

Hvis du ikke kan dokumentere fortrin, på tildelingstidspunktet, kan du ikke få boligen.

I afdelingerne Skovgårdsparken, Gellerupparken og Toveshøj, har Aarhus Kommune yderligere besluttet at indføre udlejning efter reglerne om kombineret udlejning.

du kan læse mere om kombineret udlejning her