Fleksibel udlejning

For afdelingerne Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerupparken, Toveshøj, Holmstrup, Valdemars Have og Generationernes Hus har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening indgået en udlejningsaftale om at ansøgere der opfylder særlige kriterier kan få fortrin på ventelisten.

Bliver du tilbudt en bolig ved hjælp af et fortrin skal du enten selv kunne leve op til fortrinnet eller du skal have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriteriet. Hvis det er din samlever/ægtefælle som opfylder fortrinskriteriet, skal I have fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående boperiode dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

Ved tildeling af en bolig, vil Brabrand Boligforening bede dig om at dokumentere at enten du eller din ægtefælle/samlever opfylder kriterierne for fortrinnet. 

 

Børnefamilier

For at opfylde kriterierne for at få fortrin som børnefamilie, skal nedenstående være opfyldt. 

 • Ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere at de har barn/børn

 

Dokumentationskrav for fortrin til børnefamilier 

Barnets gule sygesikringsbevis skal fremvises. Det skal fremgå af sygesikringsbeviset at barnet bor på samme adresse som ansøger eller dennes ægtefælle/samlever. Er der tale om, at barnet har delt bopæl, skal der fremvises en fødselsattest der dokumentere at barnet tilhøre ansøger eller dennes ægtefælle/samlever

 

Par, hvoraf minimum den ene fraflytter en almen ungdomsbolig

For at opfylde kriterierne for fortrinnet par, hvoraf minimum den ene fraflytter en almen ungdomsbolig 

 • Ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere at de er lejer af en almen ungdomsbolig. 

 

Dokumentationskrav for par, hvoraf minimum den ene fraflytter en almen ungdomsbolig  

 • Der skal fremsendes en gyldig lejekontrakt på den almene ungdomsbolig ansøger og/eller dennes partner fraflytter.

 

Personer i arbejde 

For at opfylde kriterierne for fortrinnet i arbejde, skal nedenstående være opfyldt. 

 • Minimum ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere fast arbejde med et indkomstniveau på minimum 150.000 kr./år.
 • Ansættelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen.
 • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelser, skal have en varighed på minimum 9 måneder. Der skal være minimum 3. mdr. tilbage af ansættelsen på tildelingstidspunktet.
 • Flexjob sidestilles med andet arbejde såfremt omfanget er på mindst 10 aktive timer ugentligt. Omfanget vurderes ud fra flexaftalens pålydende.
 • En elev- eller lærlingestilling betragtes ikke som fast arbejde, men disse kan være omfattet af fortrinskriteriet for ’Personer under videregående uddannelse’.
 • Det er en forudsætning, at arbejdspladsen er beliggende i Danmark, og at ansøger eller dennes ægtefælle/samlever er i arbejde på tildelingstidspunktet

 

Dokumentationskrav for fortrinnet i arbejde

 • Lønmodtagere skal fremsende dokumentation i form af ansættelseskontrakt og seneste lønseddel.
 • Hvis ansættelsen er tidsbegrænset vil ansættelseskontrakt og seneste lønseddel udgøre tilstrækkelig dokumentation for ansættelsens varige karakter. 
 • Ved fleksjob fremsendes ansættelsesaftalen og seneste lønseddel. 
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt seneste års regnskab eller revisorpåtegnet kvartalsopgørelse fra seneste kvartal. Udskrift fra ansøgers e-indkomst kan endvidere anvendes ved tvivl.

 

Personer under videregående uddannelse

For at opfylde kriterierne for fortrinnet i arbejde, skal nedenstående være opfyldt. 

 • Minimum ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere uddannelsesaktivitet
 • Ansøger skal være begyndt på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte) en erhvervsuddannelse med lærlingeløn eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)
 • En ungdomsuddannelse som fx gymnasie eller handelsskole giver ikke fortrin. 
 • Et grundforløb på erhvervsuddannelser giver ikke fortrin

 

Dokumentationskrav for fortrinnet studerende på en videregående uddannelse

 • Der skal fremsendes opdateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning på uddannelsesstedet.
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt og seneste lønseddel.

Det er en forudsætning at arbejdspladsen/studiepladsen er beliggende i Danmark. 

 

Hvis du ikke kan dokumentere dit fortrin på tildelingstidspunktet, kan du ikke få boligen.

 

Yderligere aftaler

I afdelingerne Skovgårdsparken, Gellerupparken og Toveshøj, har Aarhus Kommune yderligere besluttet at indføre udlejning efter reglerne om kombineret udlejning.