Råderet

Hvad er råderet?

Som beboer kan du forbedre eller forandre din bolig så den passer bedre til dine behov og ønsker. Dette kaldes råderet. Råderetten er et tilbud, som du kan benytte dig af, når du bor til leje hos Brabrand Boligforening.

Der er to typer af råderet – den individuelle råderet og den kollektive råderet. For begge typer råderet gælder det, at arbejdet skal godkendes af boligforeningen inden og efter, at det udføres.

Du kan ansøge om råderet her.

 

Individuel råderet

Princippet for den individuelle råderet er, at det er dig som beboer, der bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for at få arbejdet udført og finansieret.

Du har som beboer ret til at udføre en lang række forbedringer inde i din bolig. Det er dog et krav, at arbejderne skal være rimelige, hensigtsmæssige, og at der skal tages hensyn til bygningens konstruktion. Nogle råderetsarbejder kræver byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Disse arbejder må ikke sættes i gang, før kommunen har givet byggetilladelse eller på anden måde accepteret arbejdet. Boligforeningen ved, hvilke arbejder der kræver tilladelse, og de sørger for at indhente tilladelsen fra kommunen. Gebyret for kommunens behandling af ansøgningen betales af lejeren.

Forbedringsarbejdet skal øge din boligs brugsværdi. Dvs. at boligen ud over at være bedre for dig også skal være bedre for kommende lejere. Forbedring kan være nyt og eventuelt større køkken og bad, energibesparende foranstaltninger (fx forsatsruder), ressourcebesparende arbejder (fx vandbesparende toiletter) og tekniske installationer (fx elinstallationer).

Hvis du under boperioden har foretaget forbedringsarbejder under den individuelle råderet, har du ved fraflytning ret til økonomisk godtgørelse, hvis forbedringerne på forhånd har været godkendt af boligforeningen. Er forbedringerne godkendt, skal du ikke retablere boligen, når du en gang flytter.

Hvis du som lejer ønsker at udføre arbejder inde i boligen, der blot ændrer og ikke forøger boligens værdi, skal disse arbejder også aftales med boligforeningen. Eksempler på sådanne arbejder kan være ændring af gulvbelægning, sænkning af loft, opsætning af tapet eller opsætning eller flytning af en væg. Denne type ændringer karakteriseres som forandringsarbejder. Modsat forbedringsarbejder så forbedrer denne type arbejder ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Vær opmærksom på at nogle forandringsarbejder kan kræves reetableret ved fraflytning.

Det er boligforeningen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer og dermed kan kræves reetableret. Hvis der forlanges reetablering, kan Brabrand Boligforening forlange, at du betaler et depositum som sikkerhed for udgiften til reetableringen.

Det er vigtigt, at du indsender en skriftlig ansøgning om råderetsarbejde til Brabrand Boligforening, inden du går i gang med arbejdet.

Kollektiv råderet

På et afdelingsmøde kan afdelingens beboere beslutte at lave forbedringer i de enkelte boliger, fx udskiftning af køkken eller badeværelse. Dette kaldes for kollektiv råderet.

Det er afdelingen, der fastlægger rammerne for kollektive råderetsarbejder.

Afdelingsmødet kan:

 • fastsætte et maksimumsbeløb for, hvad de enkelte forbedringer må koste.
 • udvælge et bestemt antal modeller af fx køkkener, som beboerne kan vælge imellem.
 • beslutte, om boligerne skal forbedres løbende ved fraflytning.
 • beslutte i hvilket omfang beboerne selv må bestemme den præcise udformning af forbedringen.

Det er op til den enkelte afdeling at vedtage de nærmere rammer for de kollektive råderetsarbejder.

Afdelingsmødets beslutninger skal altid godkendes af Brabrand Boligforening, ligesom det er boligforeningen, der bestiller håndværkerne og styrer byggesagen.

Det er afdelingen, der finansierer de forbedringer, som udføres efter reglerne for kollektiv råderet. De beboere, der har fået udført forbedringer, får en huslejeforhøjelse. I nogle tilfælde vil forhøjelsen falde væk, når det lån, der er optaget til finansiering af arbejdet, er tilbagebetalt. I andre tilfælde vil huslejestigningen være permanent. Det kan for eksempel være råderetsarbejder, der kræver, at afdelingen skal henlægge til renovering af arbejdet.

Følgende afdelinger har vedtaget kollektiv råderet for køkkener: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 21 og 22.

Der er p.t. indgået samarbejdsaftaler med følgende leverandører:

 • Svane Køkkenet, Vintervej 9, 8210 Aarhus
 • Rotpunkt Erhvervs Showroom, Tilst Skolevej 29, 8381 Tilst
 • Invita Aarhus, Tilst Søndervej 100, 8381 Tilst.          

Hvis din afdeling har vedtaget at indføre kollektiv råderet for køkkener, har du mulighed for at låne til indkøb, og du har som beboer mulighed for at låne til indkøb og opsætning af nyt køkken. Afdrag på lånet betales over huslejen hver måned over en periode på 15 år. Hvis du flytter fra boligen, inden lånet til det nye køkken er endeligt betalt, overtages restgælden af den næste lejer af boligen.

Et køkken må maksimalt koste:

 • Boliger op til 58m                                45.000 kr.
 • Boliger på 59-76 m2                            60.000 kr.
 • Boliger fra 77 m2 og op efter                70.000 kr.

Dertil opkræves et råderetsgebyr på 3.000 kr. Gebyret er ud over ovenstående maksimumbeløb.

Hvis der skal laves følgearbejder, eksempelvis:

 • Mindre murerarbejde i forbindelse med nedtagning af køkkenet
 • Nyt gulv som konsekvens af ændret køkkenindretning.
  • Hvis de nye køkkenskabe er en smule kortere end de gamle, vil det forsøgt udbedret med en liste eller ekstra stribe linoleum.
  • Hvor det giver mening, forhøjes beløbet med op til 8.000 kr. (beløbet kan alene anvendes på tillægsarbejderne).
 • Hvis der skal laves flytning af el som konsekvens af ændret boligindretning, forhøjes beløbet yderligere med op til 3.000 kr. (beløbet kan alene anvendes på tillægsarbejderne).

Kollektive råderetskøkkener skal overholde følgende minimumskrav: 

 

Råderet afd. 6, Holmstrup

I afdeling 6, Holmstrup er det et krav, at der afsættes plads til et køle/fryseskab på minimum 60 x 200 cm. Alternativt et indbygningsskab til køleskab, som minimum skal have et skabskorpus på 633 mm og indbygnings[1]højde på 2000 mm plus luft afstand. Beløbet for kollektiv råderet i Holmstrup for renovering af køkkener er 665 kr. pr. m2 i 2018. for en 85 m2 bolig vil beløbet være 56.525 kr. Beløbet vil blive indeksreguleret hvert år”.

 

Læs mere om minimumskrav til køkkener her.


Installationsret

Ud over råderet er der også noget, der kaldes installationsret. Installationsretten omhandler installation af hårde hvidevarer, da disse ikke er omfattet af hverken individuel eller kollektiv råderet.

Som beboer har du har som udgangspunkt ret til at installere hårde hvidevarer som vaskemaskine eller opvaskemaskine. Du skal selv betale udgifterne til køb og installering. Det er vigtigt, at du ansøger om installationsretten og rådfører dig med afdelingens serviceleder for at sikre, at installationen sidder rigtigt. Det er dig, der ejer maskinerne, og det er derfor dig, der skal reparere og vedligeholde dem. Du har ret til at tage maskinerne med dig, når du engang flytter.