Kombineret udlejning

 

Folketinget har vedtaget, at landets kommuner, kan anvende et særligt udlejningsredskab for afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet. Udlejningsredskabet kaldes kombineret udlejning, og er en række ydelser, man som ansøger ikke må modtage, hvis man gerne vil flytte ind i et af disse områder. Aarhus Kommune har besluttet at Brabrand Boligforening skal gøre brug af kombineret udlejning i afdelingerne Skovgårdsparken, Gellerupparken og Toveshøj. 

Samtidig med kombineret udlejning, har de tre afdelinger også en fleksibel udlejningsaftale.

Hvad betyder kombineret udlejning

Kombineret udlejning betyder, at du som ansøger vil blive afvist til en bolig, hvis du og din ægtefælle/samlever modtager en af nedenstående ydelser: 

  • Kontanthjælp.
  • Integrationsydelse.
  • Uddannelseshjælp.
  • Dagpengemodtagere (inkl. sygedagpenge).
  • Førtidspensionister.
  • Borgere i ressourceforløb.

Er du allerede bolighavende i afdelingen skal du ikke opfylde ovenstående. Det betyder at vi gerne må tildele dig anden bolig i din afdeling, hvis dine boligbehov ændrer sig.  

 

Det er ikke Brabrand Boligforening, der skal afgøre, om du kan få lov til at leje en bolig i disse boligafdelinger.

Vi skal i stedet spørge Aarhus Kommune, om vi må udleje en bolig til dig.

Det gør vi i det tilfælde, at du ikke er ansøger med ét af de gældende fortrin under den fleksible udlejningsaftale. 

 

Det siger loven om kombineret udlejning

§ 51 b. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligorganisationen ved udlejning af almene familieboliger i afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet skal afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at boligorganisationen ud over de boligsøgende, der er nævnt i 1. pkt., også skal afvise en boligsøgende og dennes ægtefælle, som modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller som i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik. Afvisning efter 1. og 2. pkt. kan ske, når den boligsøgende og dennes ægtefælle modtager en af de i 1. eller 2. pkt. nævnte ydelser. Med ægtefæller sidestilles andre personer, som i mindst 2 år har været samlevende med den boligsøgende.