Hans Brogesparken

Skånsom renovering 

I dag har en stor del af etagebyggeriet fra 1950’erne brug for renovering. Der er begyndende nedslidning, og de færreste lever op til nutidens energikrav, boligbehov og drømme. I stedet for at gennemføre mange mindre delprojekter kan det betale sig at gennemføre en såkaldt helhedsrenovering, som samler alle projekter i en ombygning. Netop dette har man vedtaget at gøre i vores ældste afdeling, Hans Brogesparken. 

På et afdelingsmøde i august 2016 blev det besluttet, at vores ældste afdeling, Hans Brogesparken, skal renoveres. Projektet skal sikre, at afdelingen bevarer sin smukke arkitektur og får tidssvarende standarder for boligbyggeri både ind- og udvendigt.

Det betyder blandt andet, at lejlighederne får nye efterisolerede facader samt nye altaner og vinduer. I trappeopgangene udskifter vi vinduer, entredøre til trappeopgangen, kælderdøre og indgangspartier. Endvidere får lejlighederne separat afmåling af vand og en ny radiator i karnappen samt etablering af mekanisk udsugning. I terræn bliver hovedkloakken renoveret og den eksisterende kloak repareret, hvorefter terrænet bliver genetableret. 

Udsigten 

Rækkehusene (Udsigten) får ligeledes nye efterisolerede facader, udskiftning af døre og vinduer, opretning af sætningsskader i gulve samt et lag nyt tagpap på taget og etablering af mekanisk udsugning. Også ved rækkehusene bliver kloakken repareret, ligesom hovedkloak ved facader bliver renoveret. Endvidere får rækkehusene separat afmåling af vand.

 

 

Råderetsarbejder

Der er desuden forhandlet en aftale på plads med Landsbyggefonden, så beboerne kan vælge at lade kollektive råderetsarbejder indgå som en del af renoveringen. Det giver den enkelte beboer mulighed for tilvalg af nyt køkken og afslibning af gulve i lejlighederne samt nye gulve i entre, gang og stue i rækkehusene på Udsigten. Der vil således over de kommende år være en løbende indvendig renovering og forbedring af lejemålene i Hans Brogesparken.

 

Udearealer 

I den afsluttende fase vil der ske en reetablering af udearealerne og etablering af en ny terrænbelysning. Dertil kommer renovering af vejanlæg, støttemure og belægning i garagegårdene samt etablering af dræn. Der kommer også nye parkeringspladser.